شرکت بازرگانی تانگشن جیاسون (با مسئولیت محدود)
درباره ما

شرکت بازرگانی تانگشن جیاسون (با مسئولیت محدود) مجموعه ای به ثبت رسیده ای است متشکل از سه کارخانه تولید کننده ماشین آلات چاپ و بسته بندی واقع در ایالت خه بی منطقه تانگشن به شرح زیر.....

To serve and survive!
The quality of the products that we provided may not be the best in the world, but it should be the one that more fit you at reasonable price!
Tel / Fax : +86-315-5311888/+86-13623253438
E-mail : sales@jiasun.com.cn
PC : 064100

© شرکت بازرگانی تانگشن جیاسون (با مسئولیت محدود)          Tel/Fax:+86-315-5311888 / +86-13623253438          E-mail:sales@jiasun.com.cn